Услуги

ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

 • Бизнес планиране

  в съотвествие със специфичните потребности и особеностите на бизнеса на отделните клиенти – диагностика на състоянието, анализ на нуждите, целеполагане, разработване на управленски стратегии и планове за реализацията им;
 • Маркетинг

  – разработване на маркетингови стратегии и планове за прилагането им;
 • Производствен процес

  – извършване на анализ на производствената ефективност, разработване на стратегии за оптимизиране на производствения процес и планове за осъществяването им;
 • Финанси

  – извършване на финансов анализ, включващ бюджетно планиране, анализ на паричните потоци, планиране на системи за контрол на разходите, въвеждане на програми за събиране на вземания, развитие на стратегии за оптимизиране на капиталовата структура и изготвяне на планове за подобряване на финансовото състояние.

ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА КЛИЕНТИ

 • Информиране на потенциални клиенти за възможностите за безвъзмездно финансиране по програми на ЕС и други донорски схеми;
 • Проверка за допустимост;
 • Осведомяване на клиенти за възможностите за безвъзмездно финансиране по програми на ЕС и други донорски схеми, съответстващи на спецификата на техните бизнес дейности;
 • Консултиране на клиенти във връзка с кандидатстване за безвъзмездно финансиране по програми на ЕС и други донорски схеми;
 • Консултиране на клиенти по повод управление на спечелени от тях проекти;
 • Консултиране на клиенти, свързано с разработването и прилагането на планове за бизнес развитие.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

 • Разработване на проекти за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по програми на ЕС;
 • Разработване на проекти за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по други донорски програми;

УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ

 • Цялостен мониторинг и подкрепа при изпълнение на дейностите
 • Финансов план и следене на паричните потоци
 • Комуникация със служители на Договарящия орган
 • Изготвяне на технически доклади за изпълнение на дейностите по проекта;
 • Изготвяне на финансови доклади за извършените разходи по проекта;
 • Изготвяне на финални доклади за изпълнението на проекта;
 • Подготовка и консултации относно документацията за осъществяване на процедури по ЗОП, ЗУСЕСИФ, Постановления на МС в съответствие с годината на изпълнение на проекта № 55, 69, 118, 160/01.07.2016 г.;
 • Консултации относно приложното поле на други свързани с оперативните програми регламенти и нормативни документи;
 • Консултации относно попълването на информацията и документите в информационната система ИСУН 2020.