ОП "Иновации и конкурентоспособност: Процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 3 000 лева

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за проект – 10 000 лева

ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).

Интензитет на помощта – 100 %

Допустими кандидати:

Изисквания към кандидатите:

Допустими разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Срок за изпълнение на проекта: до 3 (три) месеца.

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:

  1. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – по образец;
  2. Декларация за финансовите данни  – по образец;
  3. Административен договор за предоставяне на БФП – попълнен по образец, подписан с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата;
  4. Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) –  оригинал или копие, заверено от кандидата / Документът е неприложим за кандидатите, чието седалище е на територията на Столична община/.
  5. Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 – по образец;

Служебно ще бъдат проверявани следните документи /в случай, че кандидатите разполагат с долуизброените документи е допустимо да ги сканират и приложат при подаване на проектното предложение, с оглед осигуряване на процесуална бързина/:

– Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата(издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му);

–  Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на УО;

– Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата;

– Документ, издаден от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде 30 дни от датата на обявяване на процедурата.

Класиране:
Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.