„Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Съгласно обявените за обществено обсъждане изисквания.
Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи[1] (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.


ВАЖНО: За да са допустими разходите за дълготрайни активи по т. 1 и т. 2 следва същите да водят до подобряване на производствения капацитет на кандидата.
С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на дълготрайни активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта от производител или първи доставчик[2] за всяка отделна инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена цена от производителя/първия доставчик. Не следва да бъдат представяни оферти от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани с кандидата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или които са в конфликт на интереси с него по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046. В случаите, когато кандидатът (и след допълнително изискване) не е представил/не е представил в изискуемата форма посочените документи, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от Оценителната комисия.

Горепосочените документи са индикативни и служат за оценка на реалистичността на заложените в бюджета на проектното предложение (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) разходи за съответните активи. По тази причина в Приложение Ж кандидатите следва да посочат минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за закупуване ДМА/ДНА, без да указват марки, модели и други конкретни технически спецификации, които насочват към определени производители/доставчици. В случаите, когато кандидатът не е посочил минимални технически и/или функционални характеристики на тези активи или те не съответстват на посочените в офертата от производител или първи доставчик, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от Оценителната комисия.

За да удостоверят, че представените от тях оферти за дълготрайни активи отговарят на изискването да са от производител или първи доставчик, кандидатите по процедурата следва да декларират обстоятелствата в Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б). В допълнение към декларирането на обстоятелствата при подаване на проектното предложение, кандидатите следва да представят и Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик.

____________________________________________________________________________________________________________________

[1] Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат включени в общата стойност на съответните активи, посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). В случай че са посочени в отделни редове в бюджета на проекта, същите ще бъдат премахнати от бюджета. Относно дефиницията за материални активи се прилага чл. 2, пар. 29 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и Приложение Н.

[2] Производител или първи доставчик е предприятие, чиято обичайна дейност е съответно производство или доставка на нови дълготрайни активи, които не са завеждани като ДМА/ДНА преди закупуването им от получателя на помощта. За допустими ще се считат тези активи, които са нови, не са били използвани от доставчика и не са били обект на повече от една покупко-продажба (между производителя и първия доставчик), преди закупуването им от получателя на помощта.