BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

ПРОЦЕДУРА: „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”

Цел на процедурата:

Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Бюджет на процедурата:  67 227 768.06 лева.

Предвидено е следното секторно разпределение на наличния бюджет по процедурата:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

Сектори с изключение на ИКТ

ИКТ сектори

 

30 252 495.63 лева

 

30 252 495.63 лева

 

6 722 776.80  лева

 Кой може да кандидатства за подкрепа:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци,  регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване са независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.

5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които към датата на кандидатстване над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице- предприемач.

ВАЖНО: Към датата на кандидатстване, предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

6) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия (Прилага се първи краен срок за кандидатстване):

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства (Прилага се втори краен срок за кандидатстване):

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.

ВАЖНО: С оглед на факта че настоящата процедура има два крайни срока за кандидатстване, основният код на икономическа дейност на кандидатите ще бъде определящ за това в рамките на кой краен срок има право да подаде проектно предложение съответния кандидат.

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта: 200 000 лв.

Интензитет на помощта: 80% от размера на общите допустими разходи по проекта

Режим на помощта: „de minimis”

Допустими дейности:

1/ Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти– стоки или услуги);
2/ Дейности за визуализация на проекта.

Допустими разходи:

I. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.

1. Екипът на кандидата може да включва квалифициран персонал, който е обект на оценка по раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“ от критериите за техническа и финансова оценка и който може да включва:

1.1 Предприемача

1.2 Лица, различни от предприемачa:

- лицата, които управляват предприятието-кандидат към датата на кандидатстване;

- съдружниците в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване;

- служителите наети на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване;

- експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат.

ВАЖНО: Лицатапо т.1.2, различни от предприемача и подлежащи на оценка, следва да бъдат не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.

2. Екипът на кандидата може да включва и квалифициран персонал, който НЕ Е обект на оценка по раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“ от критериите за техническа и финансова оценка. Лицата по т.2, не следва да бъдат посочвани поименно. За тях следва да се посочат изисквания по отношение на образование (сходно на позицията, която лицето ще заема по проекта и/или минимум 2 години професионален опит, сходен на позицията, която лицето ще заема по проекта), функции (отговорности и задължения) по проекта, период на заетост (в месеци), часова заетост.

II. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

III. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50 000 лева.

IV. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 25 000 лева.

V. Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.

VI. Разходи за външни услуги за:

 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);

 • разработване на технологии за производство на продукти (стоки);

 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);

 • създаване на интернет страница на кандидата;

 • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ

 ВАЖНО: Разходите за външни услуги по т. VI могат да бъдат общо до25 000 лева.

VII. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

VIII. Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца.

Краен срок за подаване на проектните предложения:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване.

1) Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 05.09.2018 г

В рамките на първия краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия.

2) Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 07.11.2018 г.

В рамките на втория краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.