BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с друго предприятие.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 и които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата.

Допустими по настоящата процедура са само партньори, които са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 и имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.).


По настоящата процедура е допустимо да има разминаване между кода на икономическа дейност, спрямо който са предвидени дейности за подобряване на ресурсната ефективност11 и кода на икономическа дейност, за който заявява подкрепа кандидатът12. Подобно разминаване е допустимо единствено, когато в резултат на инвестицията по проекта кандидатът ще стартира нова икономическа дейност

1. Проектът следва да е насочен към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България (прилагат се за първи път) и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност22 на предприятието-кандидат и да има положителен ефект върху опазването на околната среда.
3. Проектът задължително следва да има потенциал за мултиплициране на резултатите.
4. Проектът следва да се основава на извършен одит за ресурсна ефективност по образец.
5. Проектът следва да включва задължително дейности по Елемент А „Внедряване“ и дейности за мултиплициране на резултатите по Елемент В от страна на кандидата.
6. Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
7. Проектът следва да се изпълнява само на територията на Република България.
8. Проектът следва да отговаря на всички изисквания, посочени в настоящите Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение.
9. Проектът следва да бъде съфинансиран от страна на кандидата и партньора (в случаите на проекти, които се изпълняват в партньорство).

Допустими дейности:

Елемент А „Внедряване“ (задължителен)

1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен).

1. Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване.

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен).

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води.
2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата.
3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
5. Визуализация на проекта.
6. Одит на проекта.
7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

За повече информация можете да се свържете се с нас.

С уважение,
Екипът на "Инвеста проект" ООД