ПРОЦЕДУРА: „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”

Индикативно

Цели на процедурата: Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП.

Общ бюджет на процедурата: 67 227 768.06 лв. / 34 373 012 евро
Режим на помощта: „de minimis”

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.

Интензитет на помощта: 90% от размера на общите допустими разходи по проекта

Продължителност на проектите: до 18 месеца

Допустими кандидати:

Важно: Предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец.

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;

С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;

С23.4 „Производство на други порцеланови и керамични изделия“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

      Допустими дейности:

  1. Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата;
  2. Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);
  3. Дейности за визуализация на проекта.

Допустими разходи:

  1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя, до максималния месечен размер на осигурителния доход за 2017 г. от 2600 лв. за 8 часов работен ден на трудов договор) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал;

Разходите за квалифициран персонал са ограничени до 50% от общата стойност на проекта за до 3 бр. лица (обект на оценка) и могат да включват разходи за предприемача; лицата, които управляват предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата; съдружниците в предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата, служителите наети на трудов договор в предприятието-кандидат преди датата на обявяване на процедурата; експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат;

Разходите за административен персонал са ограничени до 30 000 лв.

2.  Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева.

3. Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер) за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

4. Разходи за материали и консумативи за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) - до 20 000 лева.

5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи.

6. Разходи за външни услуги за:

• структуриране на бизнес модела на кандидата;

• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);

• разработване на технологии за производство на продукти (стоки);

• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);

• създаване на интернет страница на кандидата.

7.   Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 20 000 лева.

8.   Разходи за визуализация – до 2000 лева.

                                                

Приоритетни проекти:

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

• са проекти на жени предприемачи;

• са проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);

• професионалният опит на предприемача и членовете на екипа в областта на предприемаческата идея е общо над 5 години;

• предприемача и членовете на екипа притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на предприемаческата идея;

• предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) на територията на Северозападен регион за планиране и всички разходи по проекта се реализират отново на територията на Северозападен регион за планиране;

• в резултат от изпълнението на проекта ще се осигури устойчива заетост на минимум 3 лица;

• изпълненото на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект чрез:

- намаляване на въздействието върху околната среда;

- повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда;

- постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

• изпълненото на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект чрез:

- създаване на възможности за социална интеграция;

- създаване на социална добавена стойност;

- спестяване на социални разходи.

• предприятието-кандидат е „социално предприятие“ – е наело (преди подаване на проектното предложение) или предстои да наеме (по време на изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания (установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто), като се задължава да запази неговата/тяхната заетост на трудов договор за минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.

     

      Допълнителна информация:

      Индикативен срок за обявяване на процедурата: октомври/ноември 2017 г.

 

Критерии за техническа и финансова оценка на проектите (Индикативни):

Критерии

Макс. брой точки

I. Ефективност на предприемаческата идея

38

1. Пазарна приложимост на предприемаческата идея

16

2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея

6

Представена е конкретна и изчерпателна информация за това как изпълнението

на проекта ще допринесе за постигане на социален ефект чрез:

- създаване на възможности за социална интеграция;

- създаване на социална добавена стойност;

- спестяване на социални разходи.

6

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания, или е представена информация по всички изисквания, но същата не е изчерпателна.

4

Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания, или е представена информация по 2 от изискванията, но същата не е изчерпателна.

2

Критерият не е изпълнен.

0

3. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея

6

Представена е конкретна и изчерпателна информация за това как изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на екологичен ефект чрез:

- намаляване на въздействието върху околната среда;

- повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда;

- постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

6

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания, или е представена информация по всички изисквания, но същата не е изчерпателна.

4

Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания, или е представена информация по 2 от изискванията, но същата не е изчерпателна.

2

Критерият не е изпълнен.

0

4. Прогнозни нетни приходи от продажби в резултат от реализацията на предприемаческата идея

5

Кандидатът ще реализира нетни приходи от продажби > 10% от размера на заявената БФП по проекта за периода включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.

5

Кандидатът ще реализира нетни приходи от продажби > 5% ≤ 10% от размера на заявената БФП по проекта за периода включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.

3

Кандидатът ще реализира нетни приходи от продажби > 0% ≤ 5% от размера на заявената БФП по проекта за периода включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.

1

Критерият не е изпълнен.

0

5.Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея

5

В резултат от изпълненото на проекта ще се осигури устойчива заетост на минимум 3 лица.

5

В резултат от изпълненото на проекта ще се осигури устойчива заетост на минимум 2 лица.

3

В резултат от изпълненото на проекта ще се осигури устойчива заетост на минимум 1 лице.

1

Критерият не е изпълнен.

0

II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата

23

1. Образователно-квалификационно ниво на предприемача

8

Предприемачът има завършено висше образование и притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока степен в областта на предприемаческата идея.

8

Предприемачът има завършено висше образование и притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областта на предприемаческата идея.

6

Предприемачът е студент в редовна или задочна форма на обучение през

учебната 2017/2018 г. в областта на предприемаческата идея

4

Предприемачът има завършено висше образование и притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен извън областта на

предприемаческата идея.

3

Предприемачът е студент в редовна или задочна форма на обучение през

учебната 2017/2018 г. извън областта на предприемаческата идея

2

Предприемачът има завършено средно или средно-специално образование и притежава диплома.

1

Критерият не е изпълнен.

0

2. Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея

5

Предприемачът притежава професионален опит най-малко 2 години в областта на предприемаческата идея.

5

Предприемачът притежава професионален опит по-малко от 2 години в

областта на предприемаческата идея.

2,5

Критерият не е изпълнен.

0

3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея

5

Всички членове на екипа на кандидата притежават образователно-

квалификационна степен “магистър“ в областта на предприемаческата идея.

5

Поне 50 % от членовете на екипа на кандидата притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ в областта на предприемаческата идея.

3

Поне 50 % от членовете на екипа на кандидата притежават образователно-квалификационна степен “бакалвър“ в областта на предприемаческата идея.

1

Критерият не е изпълнен.

0

4. Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея

5

Членовете на екипа на кандидата имат общо > 5 години професионален опит в областта на предприемаческата идея.

5

Членовете на екипа на кандидата имат общо > 3 години ≤ 5 години

професионален опит в областта предприемаческата идея.

3

Членовете на екипа на кандидата имат общо > 1 години ≤ 3 години

професионален опит в областта предприемаческата идея.

1

Критерият не е изпълнен.

0

III. Приоритизация на проекти

19

1. Приоритизация на проекти на жени предприемачи

5

2.Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г.

5

3. Регионална приоритизация на проекти, изпълнявани на територията на СЗР (Северозападен район) на планиране.

4

Предприятието-кандидат е регистрирано (има седалище) на територията на СЗР9 и всички заложени разходи в бюджета се реализират на територията на СЗР. (Информацията относно регистрацията на предприятието-кандидат на територията на СЗР следва да е вписана в Търговския регистър не по-късно от датата на

обявяване на процедурата)

4

Над 70% от заложените разходи в бюджета се реализират на територията на СЗР.

2

4. Приоритизация на проекти на социални предприятия

5

За целите на настоящата процедура под „социално предприятие“ следва да се разбира предприятие, което е наело (преди подаване на проектното предложение) или предстои да наеме (по време на изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания, като се задължава да запази неговата/тяхната заетост на трудов договор за минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.

* "Лица с трайни увреждания" са лица с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

5

IV. Реалистичност на разходитеи плана за действие по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Максимален брой точки:

85