Фонд "Условия на труд"

 

Фонд „Условия на труд” е юридическо лице към Министерство на труда и социалната политика, създаден със Закона за здравословни и безопасни условия на труд с бюджет от средно 6 млн. лв. годишно.

Бюджет за 2016 г. -  между 4 000 000 - 5 000 000 лв.

Приемат се заявления за кандидатстване.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти от фонд "Условия на труд" имат физически и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и/или служители по сключени с тях трудови договори;

2. внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;

3. декларирали са в съответната дирекция "Областна инспекция по труда" местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки;

4. назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация, създали специализирана служба или възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове;

5. осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;

6. имат изграден комитет (група) по условия на труд.

Недопустими кандидати:

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица:

1. обявени в несъстоятелност или по отношение на тях има решение за откриване на производство по несъстоятелност;

2. обявени в ликвидация;

3. лишени от право да упражняват търговска дейност;

4. осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

5. получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект по други програми;

6. които имат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

7. които имат просрочени задължения към търговски банки;

8. които не са изпълнили виновно задълженията си по друг договор с фонд "Условия на труд".

Средства от фонда се предоставят безвъзмездно за финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост, свързани със:

а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;

б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;

в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;

г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;

д) подобряване на санитарно-хигиенните условия;

е) обезопасяване на машини и съоръжения;

ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;

Критерии за оценка на проектите:

1.Сума на проекта и сума за финансиране от Фонд „Условия на труд”;

2.Брой работещи, които ще бъдат обхванати от проекта и на които се подобряват условията на труд;

3.Брой на параметрите, които са обект на решаване с проекта:

микроклимат; прах; шум; вибрации; осветление; лъчения (йонизиращи, нейонизиращи); безопасност; тежест на труда;

химични агенти; биологични агенти;

4.Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от промяната на показателите и параметрите на работната среда;

5.Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния класификатор на икономическите дейности – 2003.

Максимален размер на средствата за финансиране от фонда:
размерът на средствата, предоставяни от фонда е до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от 
100 000 лв. за малки, средни и големи предприятия

Проектни предложения се подават до 25-то число всеки месец.

Допустимите кандидати могат да получат финансиране по реда на тази наредба не повече от два пъти за период 5 години считано от датата на реализация на първия финансиран проект.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД ОТ ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 1. Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено от съответния Окръжен съд;
 2. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или по отношение на него няма открита процедура за обявяване в несъстоятелност;
 3. Удостоверение, че кандидатът не се намира в ликвидация;
 4. Обобщена справка (оригинал) за броя на регистрираните трудови договори, издадена от съответната Териториална дирекция  на Националната агенция по приходите;
 5. Удостоверение за наличието или липсата на данъчни или осигурителни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от съответната Териториална дирекция  на Националната агенция по приходите;
 6. Документ, че кандидатът е назначил или определил поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация или е създал специализирана служба или е възложил с договор на друго физическо или юридическо лице организирането на изпълнението на дейности, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове;
 7. Документ, че кандидатът е осигурил обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;
 8. Документ, удостоверяващ наличието на комитет (група) по условия на труд;
 9. Декларация, подписана от управителя/управителите или членовете на управителния орган на кандидата, а в случай, че членовете са юридически лица- от техните представители в съответния управителен орган, че не са лишени от право да упражняват търговска дейност и не са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 10. Декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към търговски банки и не е получил цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнение на същия проект по други програми.
 11. Решение на управителния орган на кандидата за участие в процедурата и финансиране на проекта;
 12. Документ, удостоверяващ правото на собственост/ ползване и т.н. на кандидата върху обекта, в който ще бъде реализиран (внедрен) проекта;
 13. Попълнен формуляр за участие в процедура за финансиране и приложени към него протоколи за лабораторен контрол на факторите на работна среда и оценка на риска;
 14. Декларация за минимални и държавни помощи.

Документите по т.1, 2, 3, 4 и 5 трябва да са издадени не по- рано от 3 месеца преди датата на подаване на предложението.

Търговците, регистрирани след 01.01.2008 г. или пререгистрирани в Търговския регистър, не са длъжни да представят документите по т.1-3, а посочват ЕИК.