ОП "Иновации и конкурентоспособност":„АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19"

Общ бюджет на процедурата: 40 000 000 евро.

I. Кой може да участва:

Микро, малки и средни предприятия, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на която да са извършвали стопанска дейност, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

II. За какво може да се участва:

Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:
1. Осигуряване на колективни средства за защита; 2.Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери; 3.Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
- Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място
- поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
- Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
- Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;
- Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

III. За колко време ще се изпълняват проектите:

Продължителността за изпълнение на всеки проект е до 9 /девет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

IV. Интензитет на помощта: Програмата ще финансира 100% от направените разходи, с минимален размер на финансиране 3 000 лв.

Максимални размери на финансова помощ:

∙  За микро предприятия - 15 000 лева
∙  За малки предприятия - 30 000 лева
∙  За средни предприятия - 75 000 лева

Индикативна дата на обявяване на процедурата: октомври 2020 г.