ПУБЛИКУВАНИ СА ИЗМЕНЕНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015". Промяната е с цел залагане на още два междинни срока за кандидатстване (19.11.2015 и 05.02.2016 г.) и корекция на допусната явна техническа грешка в т. 6 (2).

Променените Насоки за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
http://esf.bg/;
http://www.eufunds.bg/ ;
https://eumis2020.government.bg.