Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедурата "Ново работно място 2015"

На 04.06.2015 г., на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 "Ново работно място 2015".

Документите можете да изтеглите от тук .

С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване в срок до 17.30 ч. на 19.06.2015 г. (включително) на електронна поща:

NRM2015@mlsp.government.bg

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!

Следва да имате предвид, че на този етап на посочената електронна поща следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на Насоки за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Насоките за кандидатстване могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.