Предстои обявяването на прием на проекти по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

През месец октомври 2020 г. предстои обяване на прием на проекти по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Процедурата е с общ бюджет от 40 000 000 евро.

I. Кой може да участва:
Малки предприятия, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

II. За какво може да се участва:
Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи); персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя и др.), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

III. За колко време ще се изпълняват проектите:
Продължителността за изпълнение на всеки проект е до 3 /три/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

IV. Интензитет на помощта: Финансирането по процедурата е 100% с максимален размер на помощта: 50 000 лв.

ВАЖНО ! Фирмите, получили подкрепа по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  могат да участват за разликата от получената помощ до максималния размер от 50 000 лв., в случай, че отговарят на условията за допустимост по настоящата процедура.