ИАНМСП обяви началото на Единадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд.

Кандидатите могат да  подават конкурсна документация от 17.08.2020 г. до 17,30ч. на 17.09.2020 г., включително по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000 лв., а интензитета на помощта зависи от категорията на предприятието и дали проекта включва дейности за индутриални научни изследвания или експериментално развитие.
Максималният срок за реализацията на проектите  е до 18 месеца.

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените
научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са:
1. Информатика и ИКТ;
2. Мехатроника и чисти технологии;
3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;

Настоящата сесия ще подкрепи българските фирми с бюджет от над 5 млн. лв. ,като основна цел на Фонда е да насърчи научно-изследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на родния бизнес, като насърчава развитието на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги.

Пълна информация относно необходимите за кандидатстване документи и протичане на процедурата по кандидатстване ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?p=51148