Предстои обявяването на прием на проекти по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Допустими кандидати
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
2) да са средни предприятия, съгласно Закона за МСП
3) да са регистрирани преди 01.01.2019 г.
4) да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 млн. лв., но не повече от 50 млн. лв.
5) да са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г.
6) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение
7) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен отчет за дейността за 2019 г. към НСИ
8) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева

Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“.

Безвъзмездно финансиране
• 100% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – 30 000 лева
• максимален размер на БФП – 100 000 лева
• сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число:
– разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
– разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
– разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).
Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол, преди 13.03.2020 г..
Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждения по договори за управление и контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.