УО на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

 или

-  при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева.   

Допустими по процедурата са проекти, включващи следната дейност:

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Разпределение на общия бюджет по сектори:
- Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства - 73 343 625 лева/ 37 500 000 евро;
- Интензивни на знание услуги: 14 668 725 лева/ 7 500 000 евро;
- Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства: 58 674 900 лева/ 30 000 000 евро.

Минимален и максимален размер на помощта:

• за микро предприятия - 100 000 лв.- 500 000 лв.;
• за малки предприятия - 100 000 лв. -750 000 лв.;
• за средни предприятия - 100 000 лв.- 1 000 000 лв.

А) При условията на режим регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014:
• за микро и малки предприятия, които изпълняват проект на територията на Югозападен район (ЮЗР) - 45%;
• за микро и малки предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР - 70%;
• за средни предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР - 35%;
• за средни предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР - 60%.

Б) При условията на режим de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
• Микро, малки и средни предприятия: 70%
Проектът следва да се изпълнява в рамките само на един от двата приложими режими на държавна/минимална помощ.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.
Вложените инвестиции по тази дейност следва да са насочени към:
- подобряване на производствените процеси;
- намаляване на производствените разходи;
- подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Посочените дейности са допустими само, ако са свързани със:
• създаването на нов стопански обект;
• разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект;
• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Допустими разходи по процедурата:
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта;

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

Максимален срок за изпълнението на проектните дейности 12 месеца.

Процедурата е с краен срок
за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.05.2019 г.