Обявено е обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.
Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.
Предвидено е следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства - 37 500 000 евро;
Интензивни на знание услуги - 7 500 000 евро;
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства - 30 000 000 евро.
По настоящата процедура кандидатите сами избират един измежду двата приложими режима - на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта.
Проекти, изпълнявани при условията на режим регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014
Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)
Микро и малки предприятия - 70%
Средни предприятия - 60%
Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2)
Микро и малки предприятия - 45%
Средни предприятия - 35%
Проекти, изпълнявани при условията на режим de minimis“ съгласно  Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Микро, малки и средни предприятия - 70%
Допустими кандидати
- Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
- Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
- Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
а) Микро предприятие - ≥ 210 000 лева;
б) Малко предприятие - ≥ 750 000 лева;
в) Средно предприятие - ≥ 3 000 000 лева.
- Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в НСНМСП 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“[1]

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“


[1] Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети, получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

При проявен интерес от Ваша страна към предстоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ, можете да се свържете с нас за повече информация относно възможностите, които предлага процедурата.