„Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

На 21.04.2016 година Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Програмата.

Целите на процедурата са развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  30 000 000 евро (58 674 900 лева). Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а  максималният размер е 391 166 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ са достъпни от следния интернет адрес:
Проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ -50 000 лева;

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ - 391 166 лева.

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години.

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от:

 • предприятието кандидат;

 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Р към настоящите Условия;

 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията,  образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;

 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Максимален интензитет на помощта - 70%.

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ  по процедурата, заедно с договорената[1] за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия и 5 000 000 лева за средни предприятия. В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на тези прагове, Оценителната комисия служебно ги намалява до максимално допустимия размер. В случай че на етап договаряне се установи надвишаване на посочените прагове, Ръководителят на Управляващия орган взема мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Кандидатите, които са подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията, както и кандидати, включени в резервния списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет“ следва да имат предвид, че ако са одобрени и сключат договор по тези процедури, то стойността на  БФП съгласно сключените договори ще бъде взета предвид при пресмятането на горепосочените максимални прагове за получена БФП за период от 7 години при финансовата оценка на проектните предложения, както и на етап договаряне по настоящата процедура.

Спазването на посочените прагове освен чрез Декларацията за минимални помощи (Приложение Г) ще бъде проверявано и чрез проверка в Информационна система "Регистър на минималните помощи", в Публичния регистър на Европейската комисия, в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 2007-2013 (ИСУН) и в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1/ Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2/ Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

3/ Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)

4/ Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Нетни приходи от продажби[2]

Микро предприятие - ≥ 250 000 лева;
Малко предприятие - ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие - ≥ 3 000 000 лева.

5/ Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

 Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.[1] В случай че договорът е приключил или прекратен, ще бъде взет предвид реалният размер на получената от бенефициента помощ.

[2] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2013, 2014 и 2015 г.