Публикуван е списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“, включени за разглеждане и оценка в рамките на първи краен срок по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

УО на ОП РЧР 2014-2020 публикува списък на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап оценка на административно съответствие и допустимост по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ (в изпълнение на чл. 20, ал. 4 от Постановление № 107/10.05.2014 г.). Списъкът с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения, получени в рамките на първия краен срок по процедурата, с посочени основания за това, може да видите тук.