Публикуван е списък с класиране на проектни предложения по Първи краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП"

УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1035/26.11.2015 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения по Първи краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1035/26.11.2015 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения, подадени в Първи краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за кандидатстване с референтен номер: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”,  по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Приложение № 1 „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране“ и Приложение № 2 „Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране“.