Прекратява се приемът на проекти по процедура "Ново работно място 2015"

Във връзка с предложение на Управляващия орган на ОП РЧР за увеличаване на бюджета на процедура BG05PO001-1.003 „Ново работно място 2015“, на 11 ноември 2015 г. Комитетът за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 взе решение за увеличаване на бюджета на процедурата на 100 000 000 лева. 
Във връзка с големия брой на получените проектни предложения и предстоящите още два срока за прием на проекти, КН ОП РЧР реши след втория срок – 19.11.2015 г., процедурата да бъде прекратена, съгласно чл.27, ал.1, т.4. от ПМС 107/2014 г.