Полезна информация


ecc                                                                                                         opik

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ДБФП BG16RFOP002-2.073-0451 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

повече информация

Методология за определяне на финансови корекции

във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци".

повече информация

ОП „Региони в растеж”

повече информация

ОП „Иновации и конкурентоспособност”

повече информация

почече информация - нов сайт

ОП „Околна среда”

повече информация

ОП „Транспорт”

повече информация

ОП „Развитие на човешките ресурси”

повече информация 

На 25 ноември 2015 г. стартира новия сайт esf.bg на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Считано от тази дата единствено на esf.bg ще се публикува актуална информация за обявени процедури, насоки за кандидатстване, нормативна база, информационни кампании и др., касаещи програмен период 2014-2020 на ОПРЧР.

Сайтът на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 ще продължи да съществува на: http://ophrd.government.bg/,


ОП „Административен капацитет”

повече информация


Програма за развитие на селските райони

повече информация


Програма за развитие на рибарството и аквакултурите

повече информация


Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г.)

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715858


ЗОП

повече информация


ЗМСП

повече информация


Регистър на минималните помощи

повече информация


Единнен информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България

повече информация