За нас

ИНВЕСТА ПРОЕКТ ООД е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейските програми, насочени към бизнеса. Наши клиенти са производствени предприятия, фирми от сектора на услугите, земеделски производители, инвеститори в проекти за селски туризъм и ВЕИ, стартиращи иновативни компании. Целта на нашата дейност е да подпомага представителите на малкия и среден бизнес да се възползват от безвъзмездните финансови средства по програмите, за да осигурят нужните за развитието си финансови и материални инвестиции.

ЕКИП

Екипът ни има богат практически опит в реализацията на решения за микро, малки, средни и големи организации, както и корпоративни клиенти.
ИНВЕСТА ПРОЕКТ ООД работи с подбран кръг от доказали се консултанти - служители и асоциирани експерти, чийто опит включва успешно подготвени и изпълнени проекти по предприсъединителните програми ФАР и САПАРД, предишният програмен период (2007-2013) и по-актуалните в момента - оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони.

ОПИТ

Проектите, по които сме работили до момента са:
Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по ОП „Конкурентоспособност”
Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика” по ОП „Конкурентоспособност”
Схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” по ОП „Конкурентоспособност”
Схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по ОП „Конкурентоспособност”
Схема „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката” по ОП „Конкурентоспособност”
Схема „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” по
ОП „Конкурентоспособност”
Схема „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” по ОП „Конкурентоспособност”
Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” по ОП „Конкурентоспособност”
Схема „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” по ОП „Конкурентоспособност”
Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети” – фаза 1 2 и 3 по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Схема „Безопасен труд” – фаза 1 и 2 по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Схема “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Проекти към НИФ
Проекти към ФУТ
Мерки 112, 121, 123, 311, 312 по Програмата за развитие на селските райони;
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство";
Схема „Инициативи на пазара на труда по програма ФАР
Схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП” по програма ФАР;
Схема „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” по програма ФАР;
Програма „Активни услуги на пазара на труда” по заемно споразумение между правителството на Република България и Световната банка

По проектите са спечелени субсидии за:

• Закупуване на машини и оборудване за производство;
• Заплащане на разходи за строителство и реконструкции;
• Заплащане на консултантски услуги за въвеждане на международни стандарти;
• Обучение и преквалификация на служители на фирмите;
• Закупуване на земеделска техника.
Закупуване на работно облекло и подобряване на условията на труд в предприятията

По-подробна информация за услугите, които можем да Ви предоставим, както и за въпроси свързани с Европейските финансиращи програми, може да се свържете с нас на посочените координати тук.

Удостоверения Европейски програми